CABUTAN BERTUAH AAFIYAT 2022

Terma dan Syarat Peraduan

Penganjur dan Peraduan

 1. Penganjur Peraduan ini ialah OHR Marketing Sdn. Bhd., yang beralamat di Tingkat 5 dan 6, Ampang Business Centre, Alor Star Kedah (“Penganjur”).
 2. Peraduan CABUTAN BERTUAH AAFIYAT 2022 (“Peraduan”) akan ditadbir oleh terma dan syarat yang ditetapkan oleh Penganjur, dan semua Peserta yang menyertai Peraduan ini disifatkan telah bersetuju bahawa mereka telah membaca dan memahami kesemua terma dan syarat yang ditetapkan, dan akan terikat dengannya. Penyertaan adalah secara sukarela.

Tempoh Peraduan

 1. Peraduan ini akan berlangsung bermula 1 Ogos 2022 sehingga 31 Disember 2022 (“Tempoh Peraduan”).

Kelayakan

 1. Peraduan ini terbuka kepada semua individu pemastautin sah di Malaysia dan berumur 18 tahun ke atas, kecuali pekerja-pekerja Penganjur dan ahli keluarga terdekat mereka, syarikat gabungan Penganjur, rakan kongsi perniagaan Penganjur, ejen / pembekal / pengedar / agensi promosi / pengiklanan / perhubungan awam Penganjur dan pihak-pihak lain yang terlibat secara langsung mahupun tidak langsung dalam penganjuran Peraduan ini.
 2. Pelanggan adalah individu yang pernah membeli produk keluaran Aafiyat atau pernah didaftarkan di dalam sistem Aafiyat.
 3. Individu yang belum pernah berdaftar di dalam sistem Aafiyat adalah dinamakan sebagai "Leads". Leads yang layak menyertai peraduan ini adalah mereka yang pertama kali mendaftar di dalam sistem Aafiyat Core (ACore).

Penyerahan Penyertaan & Kriteria Kelayakan

Penyertaan peraduan ini boleh dilakukan melalui 2 kaedah:

 1. Kaedah 1 - Pelanggan / Pengguna sedia ada produk Aafiyat:
  - Membuat pembelian mana-mana produk keluaran Aafiyat (Olive House & Synergy) berserta resit belian (“Bukti Pembelian”) dalam Tempoh Peraduan daripada ejen, outlet ejen berdaftar dan secara dalam talian.
  - Memuat naik bukti pembelian serta melengkapkan maklumat yang diperlukan di laman web www.olivehouse.my - klik di sini
  - Peserta yang menyertai sebagai "Pelanggan" layak mendapat 2 tiket cabutan bertuah.
  - Untuk penyertaan yang layak, Peserta harus memberikan butiran peribadi lengkap iaitu nama penuh (seperti dalam MyKad), nombor telefon untuk dihubungi, pemilihan jawapan yang betul bagi soalan Peraduan dan menyertakan Bukti Pembelian (“Penyertaan”). Hantarkan gambar jelas Bukti Pembelian dengan butiran penyertaan yang lengkap.
 2. Kaedah 2 - Leads (pertama kali berdaftar di dalam sistem Aafiyat):
  - Penyertaan melalui pendaftaran melalui imbasan kod QR semasa aktiviti-aktiviti di lapangan seperti kuliah/pameran/karnival/seminar/jelajah/sukan/pertandingan dan lain-lain aktiviti kendalian pihak yang mendapat dilantik dan mendapat kebenaran daripada pihak penganjur.
  - Penyertaan melalui kaedah ini perlu mengikut langkah-langkah yang ditetapkan mengikut aktiviti-aktiviti yang dijalankan.
  - Peserta mungkin akan diminta untuk menjawab soalan iaitu “Adakah tema Olivie Plus 30x pada tahun ini ialah RAJA SEGALA MINYAK ZAITUN?. (Benar/Salah)”. Tajuk tema tersebut akan dipaparkan dalam tayangan televisyen RTM TV1, radio, iklan digital, bahan pameran jualan di outlet berdaftar, laman web rasmi Penganjur dan media sosial rasmi Penganjur sepanjang Tempoh Peraduan.
  - Peserta juga mungkin akan diminta menyertakan gambar suafoto bersama imej "Olivie Raja Segala Minyak Zaitun" yang terdapat pada bunting, banner atau pelekat kenderaan.
  - Untuk penyertaan yang layak, Peserta harus memberikan butiran peribadi lengkap iaitu nama penuh (seperti dalam MyKad), nombor telefon untuk dihubungi, pemilihan jawapan yang betul bagi soalan Peraduan atau gambar suafoto yang jelas seperti diminta.
  - Penyertaan akan dikira bagi setiap leads baharu yang didafatarkan di sistem Aafiyat Core (ACore).
 3. Satu nombor siri akan diberikan oleh Penganjur bagi setiap Penyertaan yang setelah disahkan oleh Penganjur,. Penganjur tidak akan menghantar laporan pengakuan untuk setiap Penyertaan yang diterima.
 4. Semua Penyertaan haruslah dihantar pada atau sebelum jam 23:59:59 (waktu Malaysia) 31 Disember 2022. Sebarang Penyertaan yang diterima di luar Tempoh Peraduan akan dibatalkan secara automatik.
 5. Untuk Kaedah 1, Peserta dibenarkan untuk menghantar sebanyak mana pun Penyertaan namun setiap Penyertaan mestilah disertakan dengan satu Bukti Pembelian yang unik. Bagi Peserta yang memenangi Peraduan ini, Bukti Pembelian dengan nombor resit yang sepadan mengikut resit yang dihantar secara atas talian perlulah ditunjukkan (atas permintaan daripada Penganjur) sebelum penyampaian hadiah.
 6. Semua butiran peribadi yang dikemukakan mestilah tepat dan lengkap. Sebarang maklumat yang tidak tepat atau tidak lengkap yang terdapat dalam Penyertaan akan menyebabkan terbatalnya kelayakan Penyertaan dan/atau pelucuthakan penerimaan hadiah Peraduan.
 7. Penganjur tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kesilapan, peninggalan, gangguan, pemadaman, kecacatan, kelewatan, kegagalan dalam pengendalian atau penghantaran, kegagalan talian komunikasi, kecurian atau pemusnahan, akses tanpa kebenaran kepada, atau pengubahan, komunikasi pengguna atau ahli, atau mana-mana masalah atau kerosakan teknikal mana-mana rangkaian telefon atau talian, laman web, sistem dalam talian komputer, pelayan atau pembekal, peralatan komputer, sistem, radas, perisian, kegagalan e-mel atau penerimaan kemasukan kerana masalah teknikal atau kesesakan lalu lintas di internet dan perkhidmatan telekomunikasi.
 8. Pengesahan pada Penyertaan:
  (a) Gambar jelas Bukti Pembelian yang menunjukkan butir-butir produk, nilai pembelian, resit atau nombor invois cukai, tarikh dan nama outlet. Hanya resit asal akan diterima.
  (b) Nama peserta, dan jawapan yang betul bagi soalan Peraduan.
  (c) Kesahihan tarikh pembelian
 1. Walau apa pun di atas, setelah menerima Penyertaan dan/atau setelah pemilihan pemenang, mengikut mana-mana yang berkenaan, Penganjur berhak untuk meminta bukti lanjut dalam pemprosesan Penyertaan termasuk salinan asal Bukti Pembelian (hardcopy) bagi tujuan pengesahan sebelum penyampaian Hadiah. Kegagalan untuk mengemukakan mana-mana bukti lanjut tersebut dalam tempoh masa yang ditetapkan oleh Penganjur akan menyebabkan terbatalnya kelayakan Penyertaan dan/atau pelucuthakan penerimaan hadiah Peraduan.

Pemilihan Pemenang

Pemilihan pemenang adalah melalui cabtuan secara rawak dari 2 kaedah penyertaan. Hadiah yang ditawarkan ialah:

 1. Hadiah Bulanan:
  - 5 hadiah berupa baucar atau hamper produk Aafiyat yang bernilai RM300.
 2. Hadiah Utama: Pemenang akan ditentukan melalui cabutan bertuah yang akan dibuat secara rawak di mana cabutan akan dilakukan oleh pihak Penganjur selepas tamat tempoh peraduan.
  - 1 utas gelang emas bernilai RM1500
  - 2 keping wang dinar bernilai RM1100 setiap satu
  - 1 unit Mixer bernilai RM1500
  - Voucher produk bernilai RM500

Liabiliti dan Tanggungjawab

 1. Semua kos sampingan yang berkaitan dengan penerimaan atau penggunaan hadiah Peraduan, sama ada secara langsung atau tidak langsung, termasuk caj tanpa had, perbelanjaan, cukai, kos, pengangkutan, makanan, insurans, visa dan sebagainya adalah tanggungjawab peserta sepenuhnya .
 2. Penganjur dan entiti-entiti yang berkaitan dengannya tidak bertanggungjawab dan tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kemalangan, kemudaratan, kerosakan, kerugian (termasuk tetapi tidak terhad kepada kerugian tidak langsung atau berbangkit) atau caj, kecederaan, keadaan yang tidak diduga, dan sebarang kesulitan atau apa-apa yang lain yang ditanggung oleh Peserta.
 3. Penganjur dan entiti-entiti yang berkaitan dengannya juga tidak bertanggungjawab dan tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang liabiliti dalam apa jua bentuk yang timbul melalui Penyertaan Peraduan atau berkaitan dengan pemberian mana-mana hadiah Peraduan, termasuklah namun tidak terhad kepada sebarang caj yang ditanggung oleh Peserta pada apa-apa tarikh atau masa oleh kerana pembatalan apa-apa kelayakan Peserta yang mungkin menghalang pemenang terpilih daripada menerima hadiah asal yang ditawarkan atau mana-mana bahagian hadiah asal yang ditawarkan.
 4. Penganjur dan entiti-entiti yang berkaitan dengannya juga tidak bertanggungjawab dan tidak akan bertanggungjawab ke atas mana-mana hadiah Peraduan yang hilang dan/atau dicuri.
 5. Peserta melepaskan Penganjur dan entiti-entiti yang berkaitan dengannya termasuklah namun tidak terhad kepada sekutu, anak syarikat, cawangan, pengarah, pegawai, pekerja dan ejen, serta semua yang lain yang berkaitan dengan pembangunan, penganjuran dan pelaksanaan Peraduan ini, daripada dan terhadap mana-mana dan semua liabiliti berkenaan dengan atau dalam apa jua cara yang timbul daripada Peraduan ini.

Notis privasi

 1. Kami mengumpul maklumat peribadi anda, seperti nama, alamat, dan butiran hubungan anda, untuk membolehkan anda menyertai Peraduan ini dan untuk tujuan pentadbiran berkaitan Peraduan. Kegagalan pemberian butiran tersebut akan membatalkan kelayakan anda untuk Penyertaan. Dengan menyerahkan Penyertaan, anda bersetuju untuk kami melaksanakan pemprosesan maklumat peribadi anda seperti yang diterangkan dalam Terma dan Syarat ini. Jika anda mempunyai sebarang soalan mengenai Polisi Privasi kami atau kebimbangan mengenai pemprosesan maklumat peribadi anda, sila hubungi talian hotline atau e-mel kami melalui nombor atau alamat emel yang tertera di bahagian “Hubungi Kami” di bawah ini.

Hak Penganjur

 1. Penganjur berhak untuk menarik balik atau meminda ciri-ciri dan/atau Terma dan Syarat Peraduan sekiranya berlaku keadaan di luar kawalan munasabahnya.
 2. Hadiah yang ditawarkan tidak boleh ditukarbentuk kepada wang tunai. Penganjur berhak untuk menggantikan hadiah Peraduan atau mana-mana komponen hadiah Peraduan dengan mana-mana item lain yang sama nilainya pada bila-bila masa.
 3. Penganjur berhak untuk menarik balik hadiah Peraduan sekiranya pemenang yang dipilih gagal mematuhi mana-mana Terma atau Syarat Peraduan dan/atau undang-undang yang terpakai untuk apa-apa sebab sekalipun.
 4. Penerimaan hadiah Peraduan oleh Pemenang secara langsung membenarkan Penganjur dan entiti-entiti yang berkaitan dengannya untuk menggunakan nama Pemenang bagi tujuan publisiti, pengiklanan dan/atau pemasaran tanpa pampasan atau notis selanjutnya. Semua Penyertaan juga menjadi hak milik Penganjur yang secara langsung membenarkan Penganjur dan entiti-entiti yang berkaitan dengannya untuk menggunakan nama Pemenang bagi tujuan aktiviti promosi dan pemasaran masa hadapan.
 5. Dengan menghantar Penyertaan, Peserta bersetuju untuk terikat dengan terma dan syarat rasmi serta apa-apa keputusan Penganjur.
 6. Penganjur tidak akan bertanggungjawab ke atas Penyertaan yang hilang, tertangguh, tersalah hala, rosak atau tidak dihantar bagi apa sebab sekalipun. Penyertaan yang tidak lengkap dan/atau tidak boleh dibaca akan dibatalkan secara automatik.
 7. Penganjur berhak untuk mengubah suai, menambah atau membatalkan ciri-ciri dan Terma dan Syarat Peraduan tanpa notis lanjut.
 8. Keputusan Penganjur bagi semua perkara yang berkaitan dengan Peraduan ini adalah muktamad, termasuklah penentuan pemenang. Apa-apa permohonan atau rayuan tidak akan dilayan.

Hubungi Kami

 1. Untuk sebarang pertanyaan atau untuk tujuan memberikan kami kemas kini yang diperlukan mengenai­ butiran peribadi anda, sila hubungi talian hotline kami di 013-5000157 (Isnin hingga Jumaat 9 pagi hingga 5 petang) atau e-mel: sales@aafiyatgroup.com.

OLIVIE KING & WIN - PERADUAN CABUTAN BERTUAH DENGAN SETIAP PEMBELIAN SET KOMBO AAFIYAT DHARAMAIN

Terma dan Syarat Peraduan

Penganjur dan Peraduan

 1. Penganjur Peraduan ini ialah OHR Marketing Sdn. Bhd., yang beralamat di Tingkat 5 dan 6, Ampang Business Centre, Alor Star Kedah (“Penganjur”).
 2. Peraduan Olivie King & Win (“Peraduan”) akan ditadbir oleh terma dan syarat yang ditetapkan oleh Penganjur, dan semua Peserta yang menyertai Peraduan ini disifatkan telah bersetuju bahawa mereka telah membaca dan memahami kesemua terma dan syarat yang ditetapkan, dan akan terikat dengannya. Penyertaan adalah secara sukarela.
 3. Peraduan ini sah dengan pembelian yang dilakukan oleh ejen rasmi, outlet ejen berdaftar di seluruh Malaysia Barat dan Malaysia Timur, dan juga secara atas talian aafiyatmall.com.

Tempoh Peraduan

 1. Peraduan ini akan berlangsung bersempena dengan Rancangan Salam Baitullah bermula dari 26 Jun 2022 hingga 31 Julai 2022 (“Tempoh Peraduan”).

Kelayakan

 1. Peraduan ini terbuka kepada semua individu pemastautin sah di Malaysia dan berumur 18 tahun ke atas, kecuali pekerja-pekerja Penganjur dan ahli keluarga terdekat mereka, syarikat gabungan Penganjur, rakan kongsi perniagaan Penganjur, ejen / pembekal / pengedar / agensi promosi / pengiklanan / perhubungan awam Penganjur dan pihak-pihak lain yang terlibat secara langsung mahupun tidak langsung dalam penganjuran Peraduan ini.

Penyerahan Penyertaan & Kriteria Kelayakan

 1. Penyerahan penyertaan perlu dilakukan melalui laman web www.olivehouse.my (bit.ly/olivieking ) sahaja.
 2. Untuk menyertai Peraduan ini, Peserta yang layak hendaklah semasa Tempoh Peraduan, memenuhi kriteria-kriteria berikut:

(a) Pembelian set promosi COMBO AAFIYAT DHARAMAIN (“ADH”) Set 1 atau Set 2 serta mendapatkan satu resit pembelian set promosi ADH tersebut (“Bukti Pembelian”) dalam Tempoh Peraduan yang harus diperoleh daripada ejen, outlet ejen berdaftar dan secara dalam talian. Peserta adalah layak untuk menyerahkan dua (2) penyertaan bagi setiap pembelian daripada ejen dan outlet ejen berdaftar.

(b) Peserta harus memberikan jawapan yang betul bagi soalan Peraduan iaitu: “Adakah tema Olivie Plus 30x pada tahun ini ialah RAJA SEGALA MINYAK ZAITUN?. (Benar/Salah)”. Tajuk tema tersebut akan dipaparkan dalam tayangan televisyen RTM TV1, bahan pameran jualan di outlet berdaftar, laman web rasmi Penganjur dan media sosial rasmi Penganjur sepanjang Tempoh Peraduan.

(d) Untuk penyertaan yang layak, Peserta harus memberikan butiran peribadi lengkap iaitu nama penuh (seperti dalam MyKad), nombor telefon untuk dihubungi, pemilihan jawapan yang betul bagi soalan Peraduan dan menyertakan Bukti Pembelian (“Penyertaan”). Hantarkan gambar jelas Bukti Pembelian dengan butiran penyertaan lengkap di: bit.ly/olivieking

 1. Satu nombor siri akan diberikan oleh Penganjur bagi setiap Penyertaan yang setelah disahkan oleh Penganjur,. Penganjur tidak akan menghantar laporan pengakuan untuk setiap Penyertaan yang diterima.
 2. Semua Penyertaan haruslah dihantar pada atau sebelum jam 23:59:59 (waktu Malaysia) 31 Julai 2022. Sebarang Penyertaan yang diterima di luar Tempoh Peraduan akan dibatalkan secara automatik.
 3. Peserta dibenarkan untuk menghantar sebanyak mana pun Penyertaan namun setiap Penyertaan mestilah disertakan dengan satu Bukti Pembelian yang unik. Bagi Peserta yang memenangi Peraduan ini, Bukti Pembelian dengan nombor resit yang sepadan mengikut resit yang dihantar secara atas talian perlulah ditunjukkan (atas permintaan daripada Penganjur) sebelum penyampaian hadiah.
 4. Semua butiran peribadi yang dikemukakan mestilah tepat dan lengkap. Sebarang maklumat yang tidak tepat atau tidak lengkap yang terdapat dalam Penyertaan akan menyebabkan terbatalnya kelayakan Penyertaan dan/atau pelucuthakan penerimaan hadiah Peraduan.
 5. Penganjur tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kesilapan, peninggalan, gangguan, pemadaman, kecacatan, kelewatan, kegagalan dalam pengendalian atau penghantaran, kegagalan talian komunikasi, kecurian atau pemusnahan, akses tanpa kebenaran kepada, atau pengubahan, komunikasi pengguna atau ahli, atau mana-mana masalah atau kerosakan teknikal mana-mana rangkaian telefon atau talian, laman web, sistem dalam talian komputer, pelayan atau pembekal, peralatan komputer, sistem, radas, perisian, kegagalan e-mel atau penerimaan kemasukan kerana masalah teknikal atau kesesakan lalu lintas di internet dan perkhidmatan telekomunikasi.
 6. Pengesahan pada Penyertaan:

(a) Gambar jelas Bukti Pembelian yang menunjukkan butir-butir produk, nilai pembelian, resit atau nombor invois cukai, tarikh dan nama outlet. Hanya resit asal akan diterima.

(b) Nama peserta, dan jawapan yang betul bagi soalan Peraduan.

(c) Kesahihan tarikh pembelian.

 1. Walau apa pun di atas, setelah menerima Penyertaan dan/atau setelah pemilihan pemenang, mengikut mana-mana yang berkenaan, Penganjur berhak untuk meminta bukti lanjut dalam pemprosesan Penyertaan termasuk salinan asal Bukti Pembelian (hardcopy) bagi tujuan pengesahan sebelum penyampaian Hadiah. Kegagalan untuk mengemukakan mana-mana bukti lanjut tersebut dalam tempoh masa yang ditetapkan oleh Penganjur akan menyebabkan terbatalnya kelayakan Penyertaan dan/atau pelucuthakan penerimaan hadiah Peraduan.

Pemilihan Pemenang

Hadiah yang ditawarkan ialah  – Olivie Power Up 340g yang bernilai RM394.90. Sebanyak 12 unit hadiah disediakan untuk cabutan bertuah bagi Peraduan ini.

Pemenang akan ditentukan melalui cabutan bertuah yang akan dibuat secara rawak di mana cabutan akan dilakukan oleh pihak Penganjur selepas tamat tempoh peraduan.

Liabiliti dan Tanggungjawab

 1. Semua kos sampingan yang berkaitan dengan penerimaan atau penggunaan hadiah Peraduan, sama ada secara langsung atau tidak langsung, termasuk caj tanpa had, perbelanjaan, cukai, kos, pengangkutan, makanan, insurans, visa dan sebagainya adalah tanggungjawab peserta sepenuhnya .
 2. Penganjur dan entiti-entiti yang berkaitan dengannya tidak bertanggungjawab dan tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kemalangan, kemudaratan, kerosakan, kerugian (termasuk tetapi tidak terhad kepada kerugian tidak langsung atau berbangkit) atau caj, kecederaan, keadaan yang tidak diduga, dan sebarang kesulitan atau apa-apa yang lain yang ditanggung oleh Peserta.
 3. Penganjur dan entiti-entiti yang berkaitan dengannya juga tidak bertanggungjawab dan tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang liabiliti dalam apa jua bentuk yang timbul melalui Penyertaan Peraduan atau berkaitan dengan pemberian mana-mana hadiah Peraduan, termasuklah namun tidak terhad kepada sebarang caj yang ditanggung oleh Peserta pada apa-apa tarikh atau masa oleh kerana pembatalan apa-apa kelayakan Peserta yang mungkin menghalang pemenang terpilih daripada menerima hadiah asal yang ditawarkan atau mana-mana bahagian hadiah asal yang ditawarkan.
 4. Penganjur dan entiti-entiti yang berkaitan dengannya juga tidak bertanggungjawab dan tidak akan bertanggungjawab ke atas mana-mana hadiah Peraduan yang hilang dan/atau dicuri.
 5. Peserta melepaskan Penganjur dan entiti-entiti yang berkaitan dengannya termasuklah namun tidak terhad kepada sekutu, anak syarikat, cawangan, pengarah, pegawai, pekerja dan ejen, serta semua yang lain yang berkaitan dengan pembangunan, penganjuran dan pelaksanaan Peraduan ini, daripada dan terhadap mana-mana dan semua liabiliti berkenaan dengan atau dalam apa jua cara yang timbul daripada Peraduan ini.

Notis privasi

 1. Kami mengumpul maklumat peribadi anda, seperti nama, alamat, dan butiran hubungan anda, untuk membolehkan anda menyertai Peraduan ini dan untuk tujuan pentadbiran berkaitan Peraduan. Kegagalan pemberian butiran tersebut akan membatalkan kelayakan anda untuk Penyertaan. Dengan menyerahkan Penyertaan, anda bersetuju untuk kami melaksanakan pemprosesan maklumat peribadi anda seperti yang diterangkan dalam Terma dan Syarat ini. Jika anda mempunyai sebarang soalan mengenai Polisi Privasi kami atau kebimbangan mengenai pemprosesan maklumat peribadi anda, sila hubungi talian hotline atau e-mel kami melalui nombor atau alamat emel yang tertera di bahagian “Hubungi Kami” di bawah ini.

Hak Penganjur

 1. Penganjur berhak untuk menarik balik atau meminda ciri-ciri dan/atau Terma dan Syarat Peraduan sekiranya berlaku keadaan di luar kawalan munasabahnya.
 2. Penganjur berhak untuk menggantikan hadiah Peraduan atau mana-mana komponen hadiah Peraduan dengan mana-mana item lain yang sama nilainya pada bila-bila masa.
 3. Penganjur berhak untuk menarik balik hadiah Peraduan sekiranya pemenang yang dipilih gagal mematuhi mana-mana Terma atau Syarat Peraduan dan/atau undang-undang yang terpakai untuk apa-apa sebab sekalipun.
 4. Penerimaan hadiah Peraduan oleh Pemenang secara langsung membenarkan Penganjur dan entiti-entiti yang berkaitan dengannya untuk menggunakan nama Pemenang bagi tujuan publisiti, pengiklanan dan/atau pemasaran tanpa pampasan atau notis selanjutnya. Semua Penyertaan juga menjadi hak milik Penganjur yang secara langsung membenarkan Penganjur dan entiti-entiti yang berkaitan dengannya untuk menggunakan nama Pemenang bagi tujuan aktiviti promosi dan pemasaran masa hadapan.
 5. Dengan menghantar Penyertaan, Peserta bersetuju untuk terikat dengan terma dan syarat rasmi serta apa-apa keputusan Penganjur.
 6. Penganjur tidak akan bertanggungjawab ke atas Penyertaan yang hilang, tertangguh, tersalah hala, rosak atau tidak dihantar bagi apa sebab sekalipun. Penyertaan yang tidak lengkap dan/atau tidak boleh dibaca akan dibatalkan secara automatik.
 7. Penganjur berhak untuk mengubah suai, menambah atau membatalkan ciri-ciri dan Terma dan Syarat Peraduan tanpa notis lanjut.
 8. Keputusan Penganjur bagi semua perkara yang berkaitan dengan Peraduan ini adalah muktamad, termasuklah penentuan pemenang. Apa-apa permohonan atau rayuan tidak akan dilayan.

Hubungi Kami

 1. Untuk sebarang pertanyaan atau untuk tujuan memberikan kami kemas kini yang diperlukan mengenai­ butiran peribadi anda, sila hubungi talian hotline kami di 013-5000157 (Isnin hingga Jumaat 9 pagi hingga 5 petang) atau e-mel: sales@aafiyatgroup.com.

PERADUAN CABUTAN BERTUAH PROGRAM KORBAN AAFIYAT 2022

Terma dan Syarat Peraduan

Penganjur dan Peraduan

 1. Penganjur Peraduan ini ialah OHR Marketing Sdn. Bhd., yang beralamat di Tingkat 5 dan 6, Ampang Business Centre, Alor Star Kedah (“Penganjur”).
 2. Peraduan Cabutan Bertuah Program Korban Aafiyat 2022 (“Peraduan”) akan ditadbir oleh terma dan syarat yang ditetapkan oleh Penganjur, dan semua Peserta yang menyertai Peraduan ini disifatkan telah bersetuju bahawa mereka telah membaca dan memahami kesemua terma dan syarat yang ditetapkan, dan akan terikat dengannya. Penyertaan adalah secara sukarela.
 3. Peraduan ini sah dengan penglibatan para peserta secara fizikal di dalam program Korban Aafiyat 2022 yang dianjurkan di lokasi terpilih seluruh negara.

Tempoh Peraduan

 1. Peraduan ini akan berlangsung bersempena dengan sambutan Ibadah Korban &  Hari Raya Aidiladha 2022 bermula dari 10 Julai 2022 hingga 6 Julai 2022 (“Tempoh Peraduan”).

Kelayakan

 1. Peraduan ini terbuka kepada semua individu pemastautin sah di Malaysia dan berumur 18 tahun ke atas, kecuali pekerja-pekerja Penganjur dan ahli keluarga terdekat mereka, syarikat gabungan Penganjur, rakan kongsi perniagaan Penganjur, ejen / pembekal / pengedar / agensi promosi / pengiklanan / perhubungan awam Penganjur dan pihak-pihak lain yang terlibat secara langsung mahupun tidak langsung dalam penganjuran Peraduan ini.

Penyerahan Penyertaan & Kriteria Kelayakan

 1. Penyerahan penyertaan perlu dilakukan melalui laman web www.olivehouse.my sahaja.
 2. Untuk menyertai Peraduan ini, Peserta yang layak hendaklah semasa Tempoh Peraduan, memenuhi kriteria-kriteria berikut:

(a) Menyertai secara fizikal mana-mana Program Korban Aafiyat 2022 yang dianjurkan di lokasi terpilih di seluruh negara, peserta bergambar dengan banner atau bunting yang mempunyai logo Olive House atau Olivie Raja Segala Minyak Zaitiun.

(b) Peserta harus memberikan jawapan yang betul bagi soalan Peraduan iaitu: “Adakah tema Olivie Plus 30x pada tahun ini ialah RAJA SEGALA MINYAK ZAITUN?. (Benar/Salah)”. Tajuk tema tersebut akan dipaparkan dalam tayangan televisyen RTM TV1, bahan pameran jualan di outlet berdaftar, laman web rasmi Penganjur dan media sosial rasmi Penganjur sepanjang Tempoh Peraduan.

(d) Untuk penyertaan yang layak, Peserta harus memberikan butiran peribadi lengkap iaitu nama penuh (seperti dalam MyKad), nombor telefon untuk dihubungi, pemilihan jawapan yang betul bagi soalan Peraduan dan menyertakan gambar (“Penyertaan”). Hantarkan gambar yang jelas dengan butiran penyertaan lengkap melalui QR code yang disediakan di setiap lokasi.

 1. Satu nombor siri akan diberikan oleh Penganjur bagi setiap Penyertaan yang setelah disahkan oleh Penganjur,. Penganjur tidak akan menghantar laporan pengakuan untuk setiap Penyertaan yang diterima.
 2. Semua Penyertaan haruslah dihantar pada atau sebelum jam 23:59:59 (waktu Malaysia) 6 Julai 2022. Sebarang Penyertaan yang diterima di luar Tempoh Peraduan akan dibatalkan secara automatik.
 3. Peserta dibenarkan untuk menghantar sebanyak mana pun Penyertaan namun setiap Penyertaan mestilah disertakan dengan satu gambar yang unik. Bagi Peserta yang memenangi Peraduan ini, gambar yang dihantar secara atas talian perlulah ditunjukkan (atas permintaan daripada Penganjur) sebelum penyampaian hadiah.
 4. Semua butiran peribadi yang dikemukakan mestilah tepat dan lengkap. Sebarang maklumat yang tidak tepat atau tidak lengkap yang terdapat dalam Penyertaan akan menyebabkan terbatalnya kelayakan Penyertaan dan/atau pelucuthakan penerimaan hadiah Peraduan.
 5. Penganjur tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kesilapan, peninggalan, gangguan, pemadaman, kecacatan, kelewatan, kegagalan dalam pengendalian atau penghantaran, kegagalan talian komunikasi, kecurian atau pemusnahan, akses tanpa kebenaran kepada, atau pengubahan, komunikasi pengguna atau ahli, atau mana-mana masalah atau kerosakan teknikal mana-mana rangkaian telefon atau talian, laman web, sistem dalam talian komputer, pelayan atau pembekal, peralatan komputer, sistem, radas, perisian, kegagalan e-mel atau penerimaan kemasukan kerana masalah teknikal atau kesesakan lalu lintas di internet dan perkhidmatan telekomunikasi.
 6. Pengesahan pada Penyertaan:

(a) Gambar jelas peserta dengan banner/bunting di lokasi program. Hanya Gambar bersama logo Olive House atau Olivie Raja Segala Minyak Zaitun akan diterima.

(b) Nama peserta, dan jawapan yang betul bagi soalan Peraduan.

 1. Walau apa pun di atas, setelah menerima Penyertaan dan/atau setelah pemilihan pemenang, mengikut mana-mana yang berkenaan, Penganjur berhak untuk meminta bukti lanjut dalam pemprosesan Penyertaan bagi tujuan pengesahan sebelum penyampaian Hadiah. Kegagalan untuk mengemukakan mana-mana bukti lanjut tersebut dalam tempoh masa yang ditetapkan oleh Penganjur akan menyebabkan terbatalnya kelayakan Penyertaan dan/atau pelucuthakan penerimaan hadiah Peraduan.

Pemilihan Pemenang

Hadiah yang ditawarkan ialah  – Olivie Plus 30x 250ml yang bernilai RM119.90. Sebanyak 12 unit hadiah disediakan untuk cabutan bertuah bagi Peraduan ini.

Pemenang akan ditentukan melalui cabutan bertuah yang akan dibuat secara rawak di mana cabutan akan dilakukan oleh pihak Penganjur selepas tamat tempoh peraduan.

Liabiliti dan Tanggungjawab

 1. Semua kos sampingan yang berkaitan dengan penerimaan atau penggunaan hadiah Peraduan, sama ada secara langsung atau tidak langsung, termasuk caj tanpa had, perbelanjaan, cukai, kos, pengangkutan, makanan, insurans, visa dan sebagainya adalah tanggungjawab peserta sepenuhnya .
 2. Penganjur dan entiti-entiti yang berkaitan dengannya tidak bertanggungjawab dan tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kemalangan, kemudaratan, kerosakan, kerugian (termasuk tetapi tidak terhad kepada kerugian tidak langsung atau berbangkit) atau caj, kecederaan, keadaan yang tidak diduga, dan sebarang kesulitan atau apa-apa yang lain yang ditanggung oleh Peserta.
 3. Penganjur dan entiti-entiti yang berkaitan dengannya juga tidak bertanggungjawab dan tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang liabiliti dalam apa jua bentuk yang timbul melalui Penyertaan Peraduan atau berkaitan dengan pemberian mana-mana hadiah Peraduan, termasuklah namun tidak terhad kepada sebarang caj yang ditanggung oleh Peserta pada apa-apa tarikh atau masa oleh kerana pembatalan apa-apa kelayakan Peserta yang mungkin menghalang pemenang terpilih daripada menerima hadiah asal yang ditawarkan atau mana-mana bahagian hadiah asal yang ditawarkan.
 4. Penganjur dan entiti-entiti yang berkaitan dengannya juga tidak bertanggungjawab dan tidak akan bertanggungjawab ke atas mana-mana hadiah Peraduan yang hilang dan/atau dicuri.
 5. Peserta melepaskan Penganjur dan entiti-entiti yang berkaitan dengannya termasuklah namun tidak terhad kepada sekutu, anak syarikat, cawangan, pengarah, pegawai, pekerja dan ejen, serta semua yang lain yang berkaitan dengan pembangunan, penganjuran dan pelaksanaan Peraduan ini, daripada dan terhadap mana-mana dan semua liabiliti berkenaan dengan atau dalam apa jua cara yang timbul daripada Peraduan ini.

Notis privasi

 1. Kami mengumpul maklumat peribadi anda, seperti nama, alamat, dan butiran hubungan anda, untuk membolehkan anda menyertai Peraduan ini dan untuk tujuan pentadbiran berkaitan Peraduan. Kegagalan pemberian butiran tersebut akan membatalkan kelayakan anda untuk Penyertaan. Dengan menyerahkan Penyertaan, anda bersetuju untuk kami melaksanakan pemprosesan maklumat peribadi anda seperti yang diterangkan dalam Terma dan Syarat ini. Jika anda mempunyai sebarang soalan mengenai Polisi Privasi kami atau kebimbangan mengenai pemprosesan maklumat peribadi anda, sila hubungi talian hotline atau e-mel kami melalui nombor atau alamat emel yang tertera di bahagian “Hubungi Kami” di bawah ini.

Hak Penganjur

 1. Penganjur berhak untuk menarik balik atau meminda ciri-ciri dan/atau Terma dan Syarat Peraduan sekiranya berlaku keadaan di luar kawalan munasabahnya.
 2. Penganjur berhak untuk menggantikan hadiah Peraduan atau mana-mana komponen hadiah Peraduan dengan mana-mana item lain yang sama nilainya pada bila-bila masa.
 3. Penganjur berhak untuk menarik balik hadiah Peraduan sekiranya pemenang yang dipilih gagal mematuhi mana-mana Terma atau Syarat Peraduan dan/atau undang-undang yang terpakai untuk apa-apa sebab sekalipun.
 4. Penerimaan hadiah Peraduan oleh Pemenang secara langsung membenarkan Penganjur dan entiti-entiti yang berkaitan dengannya untuk menggunakan nama Pemenang bagi tujuan publisiti, pengiklanan dan/atau pemasaran tanpa pampasan atau notis selanjutnya. Semua Penyertaan juga menjadi hak milik Penganjur yang secara langsung membenarkan Penganjur dan entiti-entiti yang berkaitan dengannya untuk menggunakan nama Pemenang bagi tujuan aktiviti promosi dan pemasaran masa hadapan.
 5. Dengan menghantar Penyertaan, Peserta bersetuju untuk terikat dengan terma dan syarat rasmi serta apa-apa keputusan Penganjur.
 6. Penganjur tidak akan bertanggungjawab ke atas Penyertaan yang hilang, tertangguh, tersalah hala, rosak atau tidak dihantar bagi apa sebab sekalipun. Penyertaan yang tidak lengkap dan/atau tidak boleh dibaca akan dibatalkan secara automatik.
 7. Penganjur berhak untuk mengubah suai, menambah atau membatalkan ciri-ciri dan Terma dan Syarat Peraduan tanpa notis lanjut.
 8. Keputusan Penganjur bagi semua perkara yang berkaitan dengan Peraduan ini adalah muktamad, termasuklah penentuan pemenang. Apa-apa permohonan atau rayuan tidak akan dilayan.

Hubungi Kami

 1. Untuk sebarang pertanyaan atau untuk tujuan memberikan kami kemas kini yang diperlukan mengenai­ butiran peribadi anda, sila hubungi talian hotline kami di 013-5000157 (Isnin hingga Jumaat 9 pagi hingga 5 petang) atau e-mel: sales@aafiyatgroup.com.